انواع کابل های اسپیکر و بلندگو محصول کمپانی Cordial ( کردیال ) سری Loudspeaker Cable

Cordial Loudspeaker Series
Professional Loudspeaker cable

کابل اسپیکر مدل CLS 275 TT
مساحت سطح مقطع : ۰٫۷۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۴  رشته مس با قطر ۰٫۲
میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۲۰ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی :
جداکننده هادی :
نوع روکش :
قطر کابل :
وزن کابل :
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 215
مساحت سطح مقطع : ۱٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۸۴ رشته مس با قطر ۰٫۱۵  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۱۳٫۳ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۷ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۷۹ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 215 TT
مساحت سطح مقطع : ۱٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۲۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۱۳٫۳ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۵٫۱ میلی متر ( ۰٫۲۵ ± )
وزن کابل : ۳۱ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 215 FRNC
مساحت سطح مقطع : ۱٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۳۰ رشته مس با قطر ۰٫۲۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۱۳٫۳ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۶٫۶ میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۷۴ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 225-651
مساحت سطح مقطع : ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۶۵۱ رشته مس با قطر ۰٫۰۷ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۷٫۸ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۹۶ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 225
مساحت سطح مقطع : ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۱۴۰ رشته مس با قطر ۰٫۱۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۷٫۸ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۱۰۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 225 FRNC
مساحت سطح مقطع : ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۵۰ رشته مس با قطر ۰٫۲۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۸ میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۱۰۸ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLFLEX 225
مساحت سطح مقطع : ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۱۴۰ رشته مس با قطر ۰٫۱۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۷٫۸ میلی متر ( ۰٫۲۵ ± )
وزن کابل : ۱۰۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS ROAD 225
مساحت سطح مقطع : ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۵۰ رشته مس با قطر ۰٫۲۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۸ میلی متر ( ۰٫۲۵ ± )
وزن کابل : ۱۱۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 225 TT
مساحت سطح مقطع : ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۴۸ رشته مس با قطر ۰٫۲۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۷٫۹۸ اهم بر کیلومتر
قطر کابل : ۶٫۹ میلی متر ( ۰٫۴ ± )
وزن کابل : ۵۹ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 240
مساحت سطح مقطع : ۴٫۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۲۵ رشته مس با قطر ۰٫۱۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۴٫۹۵ اهم بر کیلومتر
قطر کابل :۹٫۵  میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۱۶۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 240 FRNC
مساحت سطح مقطع : ۴٫۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۵۰ رشته مس با قطر ۰٫۳ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۴٫۹۵ اهم بر کیلومتر
نوع روکش  :ضد عریق ، کوپلیمر دیر سوز
قطر کابل :۹٫۳  میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۱۶۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 260
مساحت سطح مقطع : ۶٫۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۸۴ رشته مس با قطر ۰٫۳ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۳٫۳ اهم بر کیلومتر
نوع روکش : PVC
قطر کابل :۱۱٫۲  میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۲۲۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل اسپیکر مدل  CLS 260 TT
مساحت سطح مقطع : ۶٫۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۱۸۹ رشته مس با قطر ۰٫۲ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۳٫۳ اهم بر کیلومتر
قطر کابل :۱۱٫۲  میلی متر ( ۰٫۵ ± )
وزن کابل : ۱۵۳ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل چند رشته ( Multicore ) مدل  CLS 4-25-40
مساحت سطح مقطع :
۲ عدد کابل ۲٫۵ میلی متر مربع
۲ عدد کابل ۴٫۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی :
۵۰ رشته مس با قطر ۰٫۲۵ میلی متر
۵۶ رشته مس با قطر ۰٫۳ میلی متر
مقاوت فلز هادی :
۷٫۶ اهم بر کیلومتر ( کابل ۲٫۵ میلی متر )
۴٫۷ اهم بر کیلومتر ( کابل ۴٫۰ میلی متر )
نوع روکش : PVC
قطر کابل :۱۰٫۵  میلی متر ( ۰٫۴ ± )
وزن کابل : ۱۸۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل چند رشته ( Multicore ) مدل  CLS 425
مساحت سطح مقطع : ۴ عدد کابل ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۳۲۲ رشته مس با قطر ۰٫۱ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۰٫۶ میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۱۸۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل چند رشته ( Multicore ) مدل  CLS 425-50
مساحت سطح مقطع : ۴ عدد کابل ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۵۰ رشته مس با قطر ۰٫۲۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۰٫۲ میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۱۸۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل چند رشته ( Multicore ) مدل  CLS 825
مساحت سطح مقطع : ۸ عدد کابل ۲٫۵ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۳۲۲ رشته مس با قطر ۰٫۱ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸ اهم بر کیلومتر
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۲٫۵ میلی متر ( ۰٫۳ ± )
وزن کابل : ۳۱۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل چند رشته ( Multicore ) مدل  CLS 8-25-40
مساحت سطح مقطع :
۴ عدد کابل ۲٫۵ میلی متر مربع
۴ عدد کابل ۴٫۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی :
۱۴۰ رشته مس با قطر ۰٫۱۵ میلی متر
۲۲۵ رشته مس با قطر ۰٫۱۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی :
۸ اهم بر کیلومتر ( کابل ۲٫۵ میلی متر )
۴٫۹ اهم بر کیلومتر ( کابل ۴٫۰ میلی متر )
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۴٫۶ میلی متر ( ۰٫۴ ± )
وزن کابل : ۴۰۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل چند رشته ( Multicore ) مدل  CLS 440
مساحت سطح مقطع : ۴ عدد کابل ۴٫۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۲۵ رشته مس با قطر ۰٫۱۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۴٫۹۵ اهم بر کیلومتر
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۲  میلی متر ( ۰٫۴ ± )
وزن کابل : ۲۷۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل چند رشته ( Multicore ) مدل  CLS 840
مساحت سطح مقطع : ۸ عدد کابل ۰٫۴ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۲۵ رشته مس با قطر ۰٫۱۵ میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۴٫۹۵ اهم بر کیلومتر
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۶٫۶ میلی متر ( ۰٫۴ ± )
وزن کابل : ۵۲۳ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *