انواع کابل های میکروفن محصول کمپانی Cordial ( کردیال ) سری Microphone Cable

Cordial Microphone Series
Professional microphone cable

کابل میکروفن مدل CMK 209
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۰۸۸ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس با قطر ۰٫۱۲۷  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۱۸۵ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۶۰ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۳ میلی متر
وزن کابل : ۱۳ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CSP 1
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۱۸ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۳ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۱۰۶ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۷۶ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۳٫۵ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۱۴ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CPK 220
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۵ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۱۰۰ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۹۰ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۴٫۷ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۳۱ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CME 220
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۵ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۹۵ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۵٫۸ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۴۷ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMN 220
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۷۹ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۹۰ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۵٫۸ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۴۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMK 222
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۵ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۵ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۶٫۴ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۵۳ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMK 220 FRNC
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس با قطر ۰٫۲۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۸ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۷۴ pF/M
نوع روکش  :ضد عریق ، کوپلیمر دیر سوز
قطر کابل : ۴٫۲ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۵۲ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMFLEX 222
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۵ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۵ pF/M
نوع روکش  :ضد عریق ، کوپلیمر دیر سوز
قطر کابل : ۶٫۱۵ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۵۳ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMTOP 222
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۷ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۶٫۴ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۵۲ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMK 422
مساحت سطح مقطع : ۴ عدد کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۰  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۶۶ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۸٫۲ میلی متر ( ۰٫۴ ± )
وزن کابل : ۴۱ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMK 250
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۵۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۵  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۳۹ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۹۰ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۶٫۴ میلی متر ( ۰٫۲۵ ± )
وزن کابل : ۵۹ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CMK ROAD 250
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۵۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۲۸ رشته مس با قطر ۰٫۱۵  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۳۸ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۸۰ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۶٫۸ میلی متر ( ۰٫۱۵ ± )
وزن کابل : ۶۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CSF 250
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۵۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۶۴ رشته مس با قطر ۰٫۱۵  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۳۵ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۱۸۰ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۵٫۲ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۳۶ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CSF 450
مساحت سطح مقطع : ۴ عدد کابل ۰٫۵۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۶۴ رشته مس با قطر ۰٫۱۵  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۳۵ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۱۸۰ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۶٫۴ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۷۰ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
کابل میکروفن مدل CSF 275
مساحت سطح مقطع : ۲ عدد کابل ۰٫۵۰ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۴۲ رشته مس با قطر ۰٫۱۵  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۲۵٫۵ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۲۱۸ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۵٫۵ میلی متر ( ۰٫۲ ± )
وزن کابل : ۴۷ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *