انواع کابل های میکروفن مولتی پر محصول کمپانی Cordial ( کردیال ) سری Multicore Cable

Cordial Multicore Series
Professional Multicore cable
انواع کابل های میکروفن مولتی پر محصول کمپانی Cordial ( کردیال ) سری CMS
کابل مولتی پر میکروفن با فویل دوبل ( ۴ Pair ) مدل CMS 4
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۴ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۶۱ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۹٫۶ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۹۶ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل دوبل ( ۸ Pair ) مدل CMS 8
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۸ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۶۱ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۲٫۳ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۱۴۱ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل دوبل ( ۱۲ Pair ) مدل CMS 12
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۱۲ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۶۱ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۴٫۳ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۲۰۴ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل دوبل ( ۱۸ Pair ) مدل CMS 18
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۱۸ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۶۱ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۷٫۵ میلی متر ( ۰٫۷ ± (
وزن کابل : ۲۸۶ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل دوبل ( ۲۴ Pair ) مدل CMS 24
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۲۴ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۶۱ pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۲۰٫۸ میلی متر ( ۰٫۷ ± (
وزن کابل : ۴۰۴ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل دوبل ( ۳۲ Pair ) مدل CMS 32
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۳۲ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۲۴ میلی متر ( ۱ ± (
وزن کابل : ۵۳۲ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

انواع کابل های میکروفن مولتی پر محصول کمپانی Cordial ( کردیال ) سری CMG
کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۲ Pair ) مدل CMG 2
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۲ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۹٫۵ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۱۰۲ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۴ Pair ) مدل CMG 4
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۴ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۰٫۴ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۱۴۲ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۸ Pair ) مدل CMG 8
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۸ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۳ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۲۰۷ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۱۰ Pair ) مدل CMG 10
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۱۰ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۴٫۴ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۲۵۶ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۱۲ Pair ) مدل CMG 12
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۱۲ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۶ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۳۱۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۱۶ Pair ) مدل CMG 16
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۱۶ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۷٫۴ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۳۷۸ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۲۴ Pair ) مدل CMG 24
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۲۴ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۲۱ میلی متر ( ۰٫۵ ± (
وزن کابل : ۵۱۶ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۳۲ Pair ) مدل CMG 32
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۳۲ جفت کابل ۰٫۲۲ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۷ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۲  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۸۷ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۳  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۲۴٫۵ میلی متر ( ۱ ± (
وزن کابل : ۶۵۵ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

انواع کابل های میکروفن مولتی پر محصول کمپانی Cordial ( کردیال ) سری CMD
کابل مولتی پر میکروفن با فویل و شیلد ( ۸ Pair ) مدل CMD 8
تعداد و مساحت سطح مقطع : ۸ جفت کابل ۰٫۱۴ میلی متر مربع
نوع و ترکیب فلز هادی : ۱۸ رشته مس و قلع با قطر ۰٫۱  میلی متر
مقاوت فلز هادی : ۱۳۰ اهم بر کیلومتر
ظرفیت هادی : ۵۲  pF/M
نوع روکش : PVC
قطر کابل : ۱۲ میلی متر ( ۱ ± (
وزن کابل : ۱۷۸ گرم بر متر
مقاومت در برابر حرارت :
در حالت ثابت ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد
در حالت متحرک ۵- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *